Notice:  View All

About


Mr. Alok Sethia


President

Dr. Naresh Goyal


Vice President
  Mr. Dipak Kumar Agarwala   Mr. Pradeep Bagla
  Mr. Gopal Das Binnany   Mr. Gaurav Chokhany
  Mr. Nitin C. Dani   Mr. Siddharth Jhunjhunwala
  Mr. Vivek Mahansaria   Mr. Pradeep Lal Mehta
  Mr. Mahesh Punjabi   Mr. Kanan Tondon
  Mr. Jai Surana – Special Invitee   Mr. R K Tripathi – Lessor       Governor