Notice:  View All

About


Mr. Jai Surana


President

Mr. Alok Sethia


Vice President
  Mr. Dipak Kumar Agarwala   Mr. Pradeep Bagla
  Mr. Gaurav Chokhany   Mr. Nitin C. Dani
  Dr Naresh Goyal   Mr. Siddharth Jhunjhunwala
  Mr. Vivek Mahansaria   Mr. Pradeep Lal Mehta
  Mr. Mahesh Punjabi   Mr. Kanan Tondon
  Mr. Sunil Daswani – Special Invitee   Mr R K Tripathi – Lessor       Governor